Cudowny obraz Matki Bożej Dobrej Rady w Gerazzano


Matka Boża Dobrej Rady – kopia cudownego obrazu


Matka Boża Dobrej Rady – podróż z Albanii do Genazzano


Inny cudowny obraz Matki Bożej Dobrej Rady
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Matka Boża Dobrej Rady

26 kwietniaKiedy Jezus został ukrzyżowany, w przyrodzie zapanował wielki niepokój, ale w sercach tych, którzy ufali Jezusowi, zapanował pokój. Wielki wewnętrzny pokój, napełniający Maryję, udzielał się Jej najbliższemu otoczeniu. Ona wiedziała, że ta Oara była potrzebna. Z pełną ufnością poddała się woli Ojca i Syna. To Duch Święty obdarzył Maryję darem rady (zdolności do trafnych sądów praktycznych). Dlatego jednym z tytułów, pod którymi czcimy Maryję, jest Matka Boża Dobrej Rady.

Kult Matki Bożej Dobrej Rady związany jest nierozerwalnie z niewielkim freskiem pod tym samym tytułem, który znajduje się w kościele OO. Augustianów w Genazzano, w Umbrii w środkowych Włoszech. Miasteczko leży kilkanaście kilometrów na wschód od Rzymu. Legenda mówi, że w XV wieku bł. Petruzza z Genazzano (Petruccia de Nocera) zapragnęła odbudować stary, pochodzący z III wieku, kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady należący do augustianów eremitów. Poświęciła na to skromny majątek, który został jej po śmierci męża w 1436 roku. Kiedy Petruzzy, dochodzącej już do 80 roku życia, zabrakło pieniędzy, straciła nadzieję, że uda się jej dokończyć dzieła. Budynek wzniesiony był dopiero na wysokość niespełna metra i wyglądało, że tak pozostanie. Krytycy zaczęli ją oskarżać o bezmyślność, sąsiedzi wyśmiewali się z niej, odwrócili się nawet przyjaciele. 25 kwietnia 1467 r., w uroczystość św. Marka, patrona miasta, tłum zaczął gromadzić się przed kościołem. Około czwartej po południu ludzie usłyszeli dźwięki pięknej melodii, która zdawała się pochodzić z nieba. Z nieba na niedokończone jeszcze mury kościoła w obłoku zstąpił obraz Matki Bożej ukazujący Dziewicę czule trzymającą w ramionach Dzieciątko – cienki arkusz gipsu, utrzymujący się pionowo bez podpory. Na wieść o tym cudzie ludzie licznie zaczęli przybywać do Genazzano. Obraz został nazwany Madonno Rajską lub Matką Bożą Przedziwną, ze względu na cudowny sposób przybycia jej do miasta. Wśród ogólnego entuzjazmu z jedną z grup pielgrzymek z Rzymu przybyli dwaj cudzoziemcy, De Giorgio i Sclavis, którzy oznajmili, że obraz przybył z Szkodry (Scutari) w Albanii.

Niemal natychmiast okazało się, że przy obrazie dzieją się liczne cuda, co zwiększyło jeszcze liczbę pielgrzymek. Dzięki temu odbudowa kościoła mogła zostać dokończona.

Jeśli chodzi o realia, to obraz namalowany został być może około 1400 roku, z obszaru sztuki bizantyjskiej. Ostatnie badania wykazały, że prawdopodobnie pochodzi ze szkoły malarskiej Gentile Fabriano (ok. 1370– 1427), którego prawdziwe nazwisko brzmiało Gentile di Niccolo di Giovanni di Massio, pochodziła z Fabriano w Marchii.. Możliwe, że przybył ze Wschodu przez Albanię, dlatego na początku nazywany był także Matką Bożą Albańczyków. W Szkodrze podobno pojawił się około 200 lat wcześniej, według legendy również w sposób cudowny. Z czasem papież Marcin V (ur. 1368 w Genazzano – zm. 1431) ufundował dla kościoła OO. Augustianów piękny marmurowy relief Matki Bożej z Dzieciątkiem. Starszy fresk został przez ten relief zasłonięty i zapomniany. Przy okazji remontu kościoła w 1467 roku niespodziewanie odkryto zapomniany relief. Już od pierwszych miesięcy po jego odkryciu spisywano notarialnie uwierzytelnione oświadczenia o otrzymanych za jego pośrednictwem łaskach.

W 1682 roku papież Innocenty XI ukoronował obraz, a w 1867 r., z okazji 400–lecia pojawienia się obrazu, powtórnie ukoronował go papież Pius IX. W 1727 r. papież Benedykt XIII ustanowił święto na pamiątkę cudownego pojawienia się obrazu na 25 kwietnia, ale papież Pius VI (1717–1799) przesunął je na 26 kwietnia, ze względu na przypadające w dniu poprzednim święto św. Marka.

Do rozprzestrzenienia kultu obrazu Matki Bożej Dobrej Rady szczególnie przyczynił się o Andrzej Bacci, augustianin. W ciężkiej chorobie złożył on ślub, że jeżeli Maryja uzdrowi go, to zajmie się on rozprzestrzenieniem kopii tego obrazu po całym świecie. Doznał cudownego uzdrowienia i wypełnił swój ślub, dzięki czemu prawie 70 tys. kopii tego obrazu zostało rozwiezionych po Europie i na inne kontynenty. W XVIII w Kapituła Generalna Zakonu OO. Augustianów podjęła uchwałę, aby ten kult Matki Bożej Dobrej Rady jeszcze bardziej rozszerzać. W Polsce pierwszym śladem kultu jest obram MB Dobrej Rady w kościele św. Jacka w Warszawie. Na przestrzeni wieków powstało wiele stowarzyszeń, bractw i zgromadzeń zakonnych dla szerzenia kultu Matki Bożej Dobrej Rady.

Jakie znaczenie ma to wezwanie? Maryja urodziła „Przedziwnego Doradcę”” na którym spoczął Duch Boży i który czuwa nad każdym naszym krokiem i jest pomocą na ścieżkach naszego życia. Każdy chrześcijanin wielokrotnie w swym życiu musi dokonywać różnorakich wyborów. Często nie wie, jakiego wyboru dokonać. Potrzebna jest więc pomoc Pana Boga, światło Ducha Świętego. To Duch Święty jest Tym, który udziela człowiekowi rady. Jeden z darów Ducha Świętego to dar rady (dar rady, to zdolność do trafnych sądów praktycznych). Czcząc Maryję pod tym tytułem uznajemy, że Ona może wyprosić nam ten dar Ducha Świętego, że w chwilach zagubienia, w chwilach ważnych decyzji może nam pomóc. Wierzymy też, że sama jest dobrą doradczynią.

Podstawą tego kultu są też teksty biblijne z ksiąg mądrościowych, które zostały zastosowane do Najświętszej Maryi Panny, także teologiczne nauki i Matce Bożej jako Wszechpośredniczce Łask, zwłaszcza zaś darów Ducha Świętego, które znajdujemy w tekstach św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Bernarda z Clairvaux. Tak więc przyzywajmy Maryję, prośmy Ją o orędownictwo, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy na rozstaju dróg, gdy musimy podjąć ważne życiowe decyzje.
Modlitwy do Matki Bożej Dobrej Rady


Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.


Boże, Ty wiesz, że myśli ludzkie są chwiejne i niestałe, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, z której Twój Syn wziął ciało, udziel nam daru rady, aby nam pomógł poznać Twoją wolę i kierował naszym działaniem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów. Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy. W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić. Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli poznać to co się Tobie podoba i znaleźli słuszne wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


O Matko, o Panno, Tyś błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imię Pańskie, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który zasiada w niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie grzeszyli, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha Świętego sami ćwiczyli się w cnotach i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.
Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Dobrej Rady,

Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Syna Bożego,

Oblubienico Ducha Świętego,

Przybytku Trójcy Przenajświętszej,

Bramo niebios,

Królowo Aniołów,

Ozdobo Proroków,

O Dobra Rado Apostołów,

O Dobra Rado Męczenników,

O Dobra Rado Wyznawców,

O Dobra Rado Panien,

O Dobra Rado wszystkich Świętych,

O Dobra Rado uciśnionych,

O Dobra Rado wdów i sierot,

O Dobra Rado chorych,

O Dobra Rado strapionych i więźniów,

O Dobra Rado ubogich,

O Dobra Rado we wszelkich potrzebach, O Dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,

O Dobra Rado w pokusach,

O Dobra Rado nawracających się grzeszników,

O Dobra Rado konających,

We wszelkich sprawach i potrzebach - użycz nam Matko Boża Dobrej Rady,

We wszelkich wątpliwościach i zamieszeniach,

We wszelkich smutkach i przeciwnościach,

We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,

We wszelkich niedostatkach,

We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,

We wszelkich pokusach i natarczywościach,

W prześladowaniu i oczernianiu nas,

W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,

We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

We wszelkich potrzebach,

W godzinę śmierci,

Maryjo, Matko Dobrej Rady.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Boże, Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów, daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego.

W. Amen.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies