Przedstawienie Niepokalanego Poczęcia na obrazie Petera Paula Rubensa w Prado
Niepokalane Poczęcie na obrazie Francisco de Zurbarána
Niepokalane Poczęcie na obrazie Giovanniego Battisty Tiepolo, 1767–1768
Niepokalane Poczęcie na obrazie Bartholomé Estebana Pereza Murillo, 1678
Niepokalane Poczęcie na obrazie Carlo Crivellego, 1490
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

8 grudniaPrzyczyną ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, były przemyślenia teologów, które doprowadziły ich do wniosku, że Matka Boża, która dała życie Bogu, narodzonemu w stajence, sama musiała być zachowana od grzechu. A ponieważ każdy człowiek od czasu Ewy i Adama rodzi się z tzw. grzechem pierworodnym, przez co obarczeni są winą, Maryja została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, a więc ustrzeżona od wszelkiej winy (culpa). Maryja dostąpiła usprawiedliwienia i wyzwolenia od grzechu pierworodnego w sposób uprzedzający, mocą przewidzianych przyszłych zasług Jezusa Chrystusa; jest uprzednio-odkupiona (pr?-redempta). Teologowie uznali też, że Niepokalane Poczęcie nie tylko nie przeczy prawdzie wiary, mówiącej, że jedynie dzięki łasce człowiek może dostąpić zbawienia, lecz jest dla nas najlepszym przykładem absolutnej skuteczności łaski uwalniającej od grzechu, która w osobie Maryi zachowuje od niego w sposób doskonały. Potwierdzeniem tego, a może punktem wyjścia były zapisane w Biblii słowa Archanioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą!”. (Łk 1,28).

Nie były to myśli nowe. Przekonanie o zachowaniu Maryi od grzechu pierworodnego – ze względu na świętość Chrystusa – istniało od pierwszych wieków Kościoła. Pisał o tym na przykład św. Augustyn z Hippony (354–430): „Z wyłączeniem Najświętszej Dziewicy Maryi, wobec której – gdy mowa o grzechach – ze względu na cześć [należną] Panu nie chcę podejmować absolutnie żadnej dyskusji. Skąd bowiem możemy wiedzieć, jak ogromna łaska dla zwyciężenia wszystkiego, co dotyczy grzechu, została udzielona tej, która zasłużyła, by począć i porodzić Tego, o którym stwierdzono, że nie ma żadnego grzechu?”. Bł. Jan Duns Szkot, franciszkanin (zm. 1308) w swym dziele „Opus Oxoniense” wprowadził pojęcie Chrystusa jako doskonałego Odkupiciela, uważając, że do doskonałości odkupienia należy całkowite zachowanie Marii od grzechu, także w poczęciu.

W 1439 r. dogmat o niepokalanym poczęciu ogłosił Sobór w Bazylei, który jednak był soborem schizmatyckim, w takim razie jego ustalenia nie miały skutku dla Kościoła katolickiego.

Papież Sykstus IV, był pierwszym z papieży, który konstytucją „Cum praeexcelsa” z 1476 r. zatwierdził Święto Poczęcia, stwierdzając, że jest to powszechne przekonanie wiernych, obecne m.in. w liturgii mszalnej i brewiarzowej. Obchodził uroczyście to święto w dniu 8 grudnia. Potwierdził to w 1483 r. w konstytucji „Grave nimis;”.

W 1546 r. Sobór Trydencki, wykładając naukę o powszechności grzechu pierworodnego, zastrzegł, że nie dotyczy on osoby Maryi. W ten sposób jednoznaczne opowiedział się za przekonaniem o wyjęciu Jej spod skutków grzechu pierwszych rodziców.

W 1708 r. wprowadzono święto Niepokalanej, obowiązujące w całym Kościele łacińskim.

Wszystko to powtórzył i zatwierdził ogłoszony w 1858 roku przez Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej. Oto słowa papieża: „(…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Dodam, że uroczystość Niepolanego Poczęcia jest jednym z największych świąt ku czci Maryi. Tego dnia wierni zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św.

Modlitwy:

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa odmawiana w każdym dniu nowenny

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.

Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.

O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

Modlitwa odmawiana na zakończenie każdego dnia nowenny

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.


Dzień pierwszy – 29 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień drugi – 30 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień trzeci – 1 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Ileż we wnętrzu mej duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień czwarty – 2 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień piąty – 3 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziła.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień szósty – 4 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Starać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjemność.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień siódmy – 5 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień ósmy – 6 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

O Maryjo bez grzechu poczęta…


Dzień dziewiąty – 7 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie

Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim.

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”” aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć jak zawierzyła Maryja.

Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z fiat Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata.

Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.

Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,

Cała piękna i bez zmazy,

Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy,

Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego,

Wybrana na Matkę Syna Bożego,

Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego,

Świątynio Trójcy Przenajświętszej,

Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości,

Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starcie głowy węża piekielnego,

Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego,

Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń,

Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca,

Dziewico od zarania Bogu poślubiona,

Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony,

Całopalna ofiaro Bożej Miłości,

Żywy Przybytku Słowa Wcielonego,

Dziewicza Matko Jezusa,

Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego,

Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Zakonu,

Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków,

Błogosławiona między niewiastami,

Królowo nieba i ziemi,

Pogromie duchów piekielnych,

Ucieczko grzeszników,

Silna podporo ludzi słabych,

Skarbnico łask dla dążących do świętości,

Niedościgniony wzorze wybrańców do chwały wiecznej,

Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego,

Pośredniczko łask Boskich dla dusz sobie powierzonych,

Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających,

Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają,

Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci,

Współuczestniczko Męki ukrzyżowanego Zbawiciela,

Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli,

Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót,

Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies