Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Niepokalane Serce Maryi

czerwiec, sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana JezusaO Sercu Maryi wspominał już św. Łukasz w swojej Ewangelii: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19) oraz „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2, 51). Jednak pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy w XII wieku. Największy wkład w rozwój nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Serca Jego Matki wniósł św. Jan Eudes, który był jego szczególnym apostołem i nawet zwano go „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”. W 1681 roku wydał drukiem dzieło „Przedziwne Serce Najświętszej Matki Bożej”, w którym wyłożył naukę dotyczącą kultu, jak go nazywał, Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Przygotowywał też pracę o Najświętszym Sercu Jezusowym, jednak nie zdążył jej skończyć przed śmiercią.

Pierwotnie datę nabożeństwa święty wyznaczył na 8 lutego.

W drugiej połowie wieku XIX nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi zyskało większe znaczenie, dla podkreślenia Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia. Początek temu rozkwitowi dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Powstały liczne zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Serca Maryi lub Serc Jezusa i Maryi.

W XX wieku do rozpowszechnienia kultu, który jest też złączony z kultem Matki Bożej Bolesnej przyczyniły się, głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. W czerwcu Maryja powiedziała Łucji: „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu Maryja powiedziała jej: „Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: »O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi«”. Zażądała też, żeby w pierwszą sobotę każdego miesiąca przyjmowano Komunię św. wynagradzającą za grzeszników. Do tego żądania dodała: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: »O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi»”.

10 grudnia 1925 roku Matka Boża pokazała Łucji swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (...) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia".

Zgodnie z tymi żądaniami Maryi Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót, w które przypadają liturgiczne święta) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi.

13 października 1942 roku w 25-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi i polecił, żeby uczyniły to wszystkie narody i diecezje. Aktu uroczystego poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał prymas August Hlond 8 września 1946 r., w obecności całego Episkopatu i około miliona pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

6 czerwca 1917 r. akt ten został ponowiony w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, jako jeden z najważniejszych punktów obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich w naszej Ojczyźnie. Został nadto ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września tego roku, w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

Papież Pius XII 4 maja 1944 roku wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi dla całego Kościoła. Pierwotnie obchodzone było 22 sierpnia, ale w 1969 roku zostało przeniesione na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Akt poświęcenia całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi,

dokonanego przez papieża Piusa XII 31 października 1942 roku

Królowo Różańca świętego. Wspomożenie Wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą – kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy Twoje miłosierdzie, otrzymamy łaski oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca.

Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich – nie tylko w łączności z Kościołem, Mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań – ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.

Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle dusz w niebezpieczeństwie zatracenia wiecznego.

O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie; te łaski, które przygotowują, wyjednywują i utrwalają pokój.

Królowo Pokoju, módl się za nami! Daj światu pogrążonemu w wojnie – pokój, do którego wzdychają narody; pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się Królestwo Boże.

Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich, co pozostają jeszcze w cieniu śmierci; ześlij im pokój i spraw, aby i dla nich wzeszło słońce prawdy, by mogli razem z nami powtarzać Jedynemu Zbawicielowi świata: »Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!«

Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym, które żywią do Ciebie szczególne nabożeństwo, u których nie było domu, gdzie by nie znajdował się na zaszczytnym miejscu Twój czcigodny obraz, i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym pasterzem.

Wyjednaj pokój i całkowitą wolność świętemu Kościołowi Bożemu, powstrzymaj straszliwy zalew nowego pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu, rosły w zasługę i liczbę.

Wreszcie jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Syna, aby to Serce, w którym pokładano całą nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia – tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka przyspieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody pojednane ze sobą i z Bogiem wysławiały Ciebie Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Pokój i Życie. Amen.

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi,

Jasna Góra, 8 września 1946

Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się; macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem: wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen.

W stulecie:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stworzenie ma swoje miejsce, a niebo i ziemia podziwiają Twoje cnoty i napełniają się ich wonią. Także ja, z podziwem i czcią wchodzę dzisiaj i to już na zawsze, do rajskiego ogrodu Twojego Niepokalanego Serca, gdyż sama mnie do tego zachęcasz w tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach.

Jestem cały twój – i dzisiaj, i do końca moich dni, i przez całą wieczność. Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszystkimi kwiatami Twego ogrodu: zabrać mnie stąd, choćby i dziś, i przesadzić w inne miejsce; podlewać wodą pociech lub dotknąć suszą oschłości i trudu, otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych lub cierniami niechętnych i wrogich. Możesz dać mi obfitość pokarmu lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od korzeni życia i zdrowia, bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę we wszystkim podobać się tylko Tobie, o Różo mistyczna, Różo męki i chwały, najpiękniejszy Kwiecie nieba i ziemi.

Czyń ze mną, co tylko chcesz. Od tej chwili uznaję, że wszystko, co mnie spotka, będzie z Twojej ręki, o Maryjo. Będę Ci za wszystko dziękował, nawet gdyby nieraz bolało i choćbym nie rozumiał, dlaczego mnie to spotyka. Nawet po śmierci chcę na wieki być w raju Twego Niepokalanego Serca i tylko w Nim wielbić Boga, a nie winny sposób. Weź mnie takim, jakim jestem dzisiaj, i uczyń mnie takim, jakim pragniesz, abym był, ku chwale Boga, teraz i przez całą wieczność. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

prymas kard. Stefan Wyszyński

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Przeczyste Serce Maryi po Sercu Pana Jezusa miłości najgodniejsze, poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. Poświęcam Ci ciało moje, duszę moją, wszystko, co mam i czym jestem, wszystko, co robię i co robić będę, wszystkie pociechy, radości, cierpienia, wszystkie zasługi i cnoty, lecz przede wszystkim poświęcam Ci moje biedne serce i składam je w Sercu Twoim. Pozwól mi przebywać w Sercu Twoim i zachowaj serce moje czystym i nieskalanym grzechem, rozporządzaj nim według Swojej świętej woli. Chcę Cię ukochać ze wszystkich sił moich, chcę naśladować Twoje Serce, w Nim pokładać swoją ufność, zawsze być z Nim zjednoczony, odtwarzać z całą doskonałością wszystkie uczucia Twego Serca, a pod Twoją opieką stad się świętym, stad się drugim Chrystusem. Szczególnie pragnę Ci pomagać w posłannictwie Twego Serca, chcę być Twoim apostołem w walce ze złem, chcę walczyć i wydzierać dusze z przepaści grzechu, walczyć na chwałę Twojego Serca, aby Je znano, kochano i służono Mu, w tym przekonaniu, że objawienie Twego Serca Przeczystego duszom jest najlepszym sposobem objawienia im Serca Boskiego Twego Syna. Będę walczył pod Twymi rozkazami i jestem pewien, że uzyskasz dla mnie biednego zwycięstwo. Przyjmij, o Serce Przeczyste, ofiarę, którą Ci składam z całego siebie i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci, bym wysławiać mógł przez całą wieczność miłosierdzie Twego Serca. Amen.

33 obietnice Jezusa

związane z odprawieniem Nowenny pierwszych sobót następujących po sobie 9 miesięcy, ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w duchu wynagrodzenia Mu za zniewagi

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą Mnie z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.

2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się specjalną obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.

3. W nich samych i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.

4. W ich rodzinach nie będzie zgorszeń ani niesprawiedliwości.

5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.

6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.

7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć szczególną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla swojego dziecka.

8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.

9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i na­uczą się kochać Boga, bliźniego i swoich nieprzyjaciół.

10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.

11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w swe grzechy i znajdą nie tylko ich przebaczenie, lecz ponadto niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.

12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci.

13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz ponadto kary czyśćcowej.

14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości dojdą szybko do największej doskonałości i świętości.

15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.

16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.

17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.

18. Osoby duchowne i zakonne pozostaną wierne powołaniu; niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.

19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.

20. Dusze łatwo oprą się pokusom ciała, świata i szatana.

21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.

22. Dusze gorliwe rozradują się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będzie ich nękał niepokój, strach i zwątpienie.

23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.

24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.

25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.

26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości rozważając Moją Mękę i cierpienia Mojej Matki.

27. Dusze dążące do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.

28. W chorobie czy w zdrowiu będzie im towarzyszyć radość wewnętrzna i zewnętrzna oraz uspokojenie.

29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.

30. Dusze, które poczyniły postępy w zjednoczeniu mistycznym, otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie tyle one same, lecz że Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze Ja sam jestem, Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.

31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.

32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym, rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłysną na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Memu Najświętszemu Sercu dojdą do chwały.

33. Dusze spragnione tego, co duchowe, postąpią szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia.

Obietnica Maryi Dziewicy

W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce.

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi


Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny:

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym łez padole, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.


Pierwsza sobota pierwszego miesiąca:

O Serce Niepokalane Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, byśmy za Twoim przykładem służyli Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikali ze wszystkich sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota drugiego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi! Ty powierzyłaś Swe dzie­wic­two Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Pociągnij śladem Twego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota trzeciego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twoim Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twoje Niepokalane Matczyne Serce.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota czwartego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w Twojej nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i Twój umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. W ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Oddal roztargnienia, które przeszkadzają nam w skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota piątego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie duch Twej skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas takiej pokory, która pozwoliłaby nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota szóstego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam jako najcenniejszą część naszego ziemskiego życia.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota siódmego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij o biednych grzesznikach narażonych na życie w oddaleniu od Boga, gdyż są splątani siecią swych namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota ósmego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i świętego Kościoła. Wstawiaj się bezustannie u Twojego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą: Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani! U kresu Twojego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby wprowadzić Cię do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, aby tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się tą potęgą, którą Cię Pan obdarzył, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twoje czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności.

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...


Modlitwa w czasie Mszy świętej, w dniu odprawiania nowenny:

Ojcze niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi – Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal ofiarowuje się bez przerwy na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twojego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz tryumfu Twemu Kościołowi. Amen.


Modlitwa po Komunii Świętej:

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci – przez Niepokalane Serce Maryi – tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać.

Litania do Najświętszego Serca Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Najświętsze Serce Maryi, módl się za nami!

Najukochańsze Serce córki Ojca niebieskiego, módl się za nami!

Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego, módl się za nami!

Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego, módl się za nami!

Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszego przybytku, módl się za nami!

Przedziwne Serce Matki Stworzyciela, módl się za nami!

Najmilsze Serce Matki Odkupiciela, módl się za nami!

Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami!

Serce Maryi, łaski pełne, módl się za nami!

Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego, módl się za nami!

Serce Maryi, stolico mądrości, módl się za nami!

Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami!

Serce Maryi, tronie miłosierdzia, módl się za nami!

Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości, módl się za nami!

Serce Maryi, arko przymierza, módl się za nami!

Serce Maryi, bramo niebieska, módl się za nami!

Serce Maryi, najchwalebniejsze, módl się za nami!

Serce Maryi, najpotężniejsze, módl się za nami!

Serce Maryi, najdobrotliwsze, módl się za nami!

Serce Maryi, najwierniejsze, módl się za nami!

Serce Maryi, najlitościwsze, módl się za nami!

Serce Maryi, najłagodniejsze, módl się za nami!

Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze, módl się za nami!

Serce Maryi, w pokorze niezgłębione, módl się za nami!

Serce Maryi, najcierpliwsze, módl się za nami!

Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności, módl się za nami!

Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło, módl się za nami!

Serce Maryi, miłością Boga pałające, módl się za nami!

Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte, módl się za nami!

Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające, módl się za nami!

Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione, módl się za nami!

Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione, módl się za nami!

Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane, módl się za nami!

Serce Maryi, światłości błądzących, módl się za nami!

Serce Maryi, pociecho utrapionych, módl się za nami!

Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko (3 ×), módl się za nami!

Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających, módl się za nami!

Serce Maryi, obrono w pokusach, módl się za nami!

Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych, módl się za nami!

Serce Maryi, ratunku konających, módl się za nami!

Serce Maryi, które nikim nie gardzisz, módl się za nami!

Serce Maryi, radości serc ludzkich, módl się za nami!

Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!

W. Aby się i nasze serca zapaliły Boską miłością.

Módlmy się: Boże miłosierny, Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Amen.

K. Przepuść, Panie, przepuść ludowi swemu!

W. A nie bądź na nas rozgniewany na wieki!

K. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

W. A oddal gniew swój od nas!

Módlmy się: Miłosierny i wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwy, które za siebie i za ginących w grzechach braci naszych, z pokorą do Ciebie zanosimy, abyśmy wszyscy, z błędnej drogi nawróceni, wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali, a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Akty strzeliste

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Słodkie Serce Maryi, Najświętszej Panny, uproś mi u Serca Jezusowego czystość i pokorę!

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, wysłuchaj nas! Jezu Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze wieczny, który jesteś w niebie – zmiłuj się nad nami!

Synu, Zbawicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami!

Serce Maryi – módl się za nami!

Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego...

Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej...

Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego...

Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości...

Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego...

Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości...

Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć...

Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści...

Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża...

Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego...

Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego...

Serce Maryi, przybytku świętości...

Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask...

Serce Maryi, wybawienie grzeszników...

Serce Maryi, pociecho utrapionych...

Serce Maryi, umocnienie opuszczonych...

Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych...

Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych...

Serce Maryi, nadziejo umierających...

Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach...

Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności...

Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata...

Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata...

Serce Maryi, Serce naszej Matki...

Serce Maryi, Serce godne największej chwały...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś w Sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy oddają cześć Jej Niepokalanemu Sercu, łaski coraz większego upodabniania się do niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.

Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.

Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.

Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twemu Sercu Wynagrodzić za wszelkie zniewagi wyrządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które pragną Ciebie na wieki wysławiać.

Amen.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies