Andrea del Sarto, Zwiastowanie
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Matki Bożej Roztwornej, Zagrzewnej, Ożywiającej, Kwietnej, Strumiennej

25 marcaDziś świętujemy pamiątkę wielkiego wydarzenia w życiu Maryi i początku dzieła Zbawienia. Bo Zwiastowanie jest właśnie początkiem. Oto przyszedł czas, w którym Bóg daje zagubionej ludzkości Odkupiciela i Zbawiciela. Wszystko w tym momencie zależy jednak od Niej, od młodej dziewczyny, jaką była wtedy Maryja.

Właśnie szykowała się do ślubu z Józefem, jeszcze jednak pozostawała w domu rodzinnym. Wypełniała swoje codzienne obowiązki, kiedy nagle zjawił się Archanioł Gabriel. Pierwsze słowa, jakie do Niej skierował, to: „Nie bój się”. Tymi słowami zawsze wysłannik Boży daje nam znać, że pochodzi właśnie od Boga. Więc dziewczyna zaczęła słuchać, co ma Jej do powiedzenia ten niebieski wysłannik. a on zaczął mówić rzeczy trudne do pojęcia. że to na niej spełnią się Boże obietnice przekazywane nam przed wiekami przez proroków. że pocznie i urodzi Syna, chociaż nie zna jeszcze męża, czyli jest to niezgodne z prawami tego świata. że ten Syn będzie Bogiem, Synem samego Boga Wiecznego. i wreszcie, że Syn ten będzie cierpiał i odda życie za nas, ludzi.

Trudno to było pojąć młodej dziewczynie, chociaż była ona dobrze wyedukowana i znała Pismo św. Jak jednak uwierzyć, tak po prostu, że to w Jej osobie spełnią się te wszystkie obietnice. Jak uwierzyć, że Syn Jej będzie Bogiem? Ale wiara Maryi, jej zaufanie do Boga sprawiły, że przyjęła to naturalnie. Nieważne, czy rozumie, czy wie, jak to się stanie, ważne tylko, że to przemówił do Niej sam Bóg. że to sam Bóg oczekuje na Jej zgodę. Więc bez wahania powiedziała: fiat, niech się stanie. i w ten sposób historia świata rozpoczęła się na nowo.

Jak zaczęło się świętowanie Zwiastowania, właściwie dziś nie wiadomo. Prawdopodobnie Matka Boża w swoim fiat była czczona od samego początku, nie była jednak uroczystość świętem obchodzonym oficjalnie. Już w IV wieku bogacz żydowski, nawrócony na chrześcijaństwo, wystawił w Nazarecie bazylikę Zwiastowania. Wybudował ją w miejscu, gdzie według tradycji stał dom Świętej Rodziny.

Bazylika przetrwała do IX wieku, potem krzyżowscy na jej miejscu zbudowali bazylikę większą i okazalszą, a w 1955 roku nową, obecnie stojącą tam świątynię wybudowali franciszkanie.

Do dzisiaj w Nazarecie jako pamiątka Zwiastowania stoi studnia, obok której według tradycji pojawił się Archanioł Gabriel. w tym samym miejscu stał też kiedyś kościół poświęcony Gabrielowi.

Dopiero mniej więcej w V wieku uroczystość Zwiastowania zaczął świętować Kościół Wschodni, być może zaczęło się to w Konstantynopolu, gdzie pierwszym świadectwem jest wygłoszona w tym mieście homilia Abrahama z Efezu, a być może na soborze w Efezie w 431 r. z czasów papieża Gelazego I. Potem znamy je z Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w VII wieku. Cały Kościół Zachodni obchodzi ją od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza i (687–701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692).

Początkowo uroczystość była obchodzona jako Wcielenie Pana, początek dzieła Zbawienia, co zresztą jest istotą tego święta do dziś, a więc nie od razu była świętem maryjnym. Jednak w ciągu wieków rosło znaczenie Maryi jako tej, dzięki której to Wcielenie się dokonało, dlatego uroczystość ta ma także rangę święta maryjnego.

Nie dochowały się żadne informacje mówiące, dlaczego uroczystość obchodzona jest właśnie 25 marca. Najbardziej popularnym tłumaczeniem jest przyjęcie tej daty przez odliczenie wstecz dziewięciu miesięcy od daty Narodzenia. Nie jest to jednak pewne, może się bowiem ono wiązać z początkiem wiosny, miesiącem nisan, który zaczyna się w okolicach tego dnia w kalendarzu rzymskim.

Ponieważ święto Zwiastowania było kojarzone z nadejściem wiosny, dlatego Maryja w tym święcie otrzymuje nazwy skojarzone właśnie z tą porą roku: Roztworna, bo budziła (roztwierała) ziemię (dlatego też ludowi twórcy przedstawiali Ją z kluczami), Matka Boska Zagrzewna, bo nakazywała słońcu świecić jaśniej, zagrzewać ziemię, Ożywiająca, bo jak wiosna ożywia przyrodę, Matką Boską Strumieniową, ponieważ na rzekach i strumieniach puszczały lody, no i Kwietna od zakwitających wiosną kwiatów.

Na Matki Boskiej Roztwornej w niektórych miejscach Polski w stodołach rozwiązywano snopy, żeby zapewnić sobie urodzaj zbóż.

Moment Zwiastowania znalazł też swoje odbicie w najpopularniejszych modlitwach do Matki Bożej: Zdrowaś Maryjo i Anioł Pański.

Sama modlitwa Zdrowaś Maryjo powstawała stopniowo. Pierwotnie, aż do XVI wieku odmawiano tylko jej pierwszą dzisiejszą część, czyli obejmowała tylko słowa św. Elżbiety. Dopiero papież Pius V (+1572) rozszerzył modlitwę do jej kształtu obecnego.
Modlitwy do Matki Bożej upamiętniające Zwiastowanie:


Anioł Pański


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja, służebnica Twoja, niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Pod Twoją obronę


Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.Litania na Zwiastowanie Pańskie


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.

O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,

O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,

O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,

O Maryjo, po której słowach „niech się stanie” zostały uweselone niebo i ziemia,

O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,

O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,

O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,

O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,

O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Od sideł szatańskich,

Od pożądliwości ciała,

Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,

Przez jego chwalebne pozdrowienie,

Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,

Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,

Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,

Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.Modlitwa do Nnajświętszej Maryi Panny, w dzień Jej Zwiastowania (z 1861 r.)


Bądź od nas pozdrowiona o Najświętsza Maryo Panno! w tym dniu. w którym Cię niegdyś pozdrowił Anioł z nieba do Ciebie posłany. Jesteś pełną łaski, Pan jest z Tobą, Znalazłaś łaskę u Boga nad wszystkie córki ludzkie, błogoławionaś Ty między niewiastami. Bóg Cię wyniósł do najwyższej godności, w Niebie i na ziemi. Zostałaś obraną za Matkę Temu, który jest Synem Najwyższego od wieków a który w czasie za sprawą Ducha Ś.. jako człowiek począł się w Twoim żywocie, i narodził się z Ciebie. Szczególnie w tym dniu cieszymy się o Najświętsza Maryo Panno! z Twojej godności, i tej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, na której się zasadza zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Dzięki składamy i wielbimy Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił Tobie i nam, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Lecz i od Ciebie, o Najświętsza Maryo Panno! uczymy się, jako potrzeba być pokornym przy łasce Pana Boga, i że ci tylko podobają się Bogu i wnijdą do Królestwa niebieskiego, którzy pełnią wolę Jego święta, i wiernie mu służą. Przy najwyższej godności, jaką Cię Bóg zaszczycił, o Matko Zbawiciela naszego! zostałaś pokorną w Jego obliczu. Oto ja służebnica Pańska! rzekłaś do Anioła, niech mi się stanie według słowa Twego. O! uprośże mi tę łaskę, aby mnie Twój przykład nauczył być pokornym, abym w tem tylko zakładał sławę moje, że jestem sługą Twoim. Uproś mi, o Matko litości! abym równie godnym, Tobie podobnym, mógł się stać sługą Boga, Jego wolę zawsze wiernie wypełnić, a przez to stać się uczestnikiem łaski i chwały Jego. Amen.© 2000–2020 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies